Stlačte "Enter" a prejdite na obsah

Ľudia v projekte

Ľuboš Korenčík, autor projektu

Fotografia Ľuboša Korenčíka

Od narodenia býva v Bratislave, v časti Nové Mesto. Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis, občianska a etická výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval aj na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2015 pracoval v Nitre v organizácii YMCA ako pracovník s hendikepovanou mládežou.

Svoj záujem v rámci dejín zameriava na lokálne dejiny Bratislavy. Má dlhoročné skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a dobrovoľníckymi aktivitami na Slovensku aj v zahraničí. Absolvoval viaceré mládežnícke medzinárodné výmeny ako účastník aj ako leader. Zapojil sa do projektu Európska dobrovoľnícka služba v Holandsku (EVS). Spolupracoval s neziskovými organizáciami pracujúcimi s mládežou a s myšlienkou dobrovoľníctva – IMCA Slovakia, Inex Slovakia, Plusko, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, LIPA, Strom života ale aj českým hnutím Brontosaurus.

Vladimíra Laššáková

Pochádza z bratislavskej Petržalky. Doktorát v odbore Teória vyučovania matematiky získala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave po štúdiu učiteľstva matematiky a informatiky. Má rada históriu, preto sa rozhodla urobiť si bakalárske štúdium z učiteľstva histórie a filozofie na Pedagogickej fakulte UK. Momentálne žije v Brne, kde sa venuje vymýšľaniu a prevádzke únikových miestností.

Jana Babušiaková, autorka článkov

Fotografia Jany Babušiakovej

Vyštudovala dejiny a teóriu umenia na Trnavskej Univerzite. Okrem umenia a architektúry sa zaujíma o históriu a rôznorodosť kultúry, ktorá sa spája s Bratislavou a okolitými regiónmi. Pracuje na Rakúskom inštitúte. Pravidelne prispieva do novín.

Lukáš Krajčír, autor článkov

Fotografia Lukáša Krajčíra

Pôsobil ako doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa českými a slovenskými evanjelickými elitami vo verejnom priestore medzivojnového obdobia. Vďaka programu Erasmus absolvoval v rámci Univerzity Karlovej v Prahe študijno-výskumný pobyt v miestnych archívoch a knižniciach.

Svoje teoretické znalosti v odbore slovenských dejín sa snaží preklenúť do populárno-vednej roviny. Pravidelne prispieva článkami do Historickej revue a ďalších periodík. S Dúbravskou televíziou spolupracoval na tvorbe dokumentárneho cyklu „Kam“, v rámci ktorého tvoril odborné podklady pre scenár. V projekte POzastávka sa zameriava na identifikáciu a interpretáciu osobností, po ktorých boli zastávky pomenované.

Stanislav Sokol, web admin

Fotografia Stanislava Sokola

Narodil sa v Trenčíne, v súčasnosti žije v Bratislave. Vyštudoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, študoval tiež na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne a na Univerzite v Oslo. Pracuje ako manažér pre IT v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska a v spol. Tyflocomp. V minulosti spolupracoval s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol dlhoročným dobrovoľníkom v Združení nevidiacej a slabozrakej mládeže. Rád sa pozerá na veci okolo seba z trochu inej než bežnej perspektívy. V projekte POzastávka má na starosti najmä web prezentáciu.

Lukáš Bulko, support projektu

Pochádza z Trenčína, v súčasnosti žije v Bratislave. Niekoľko rokov pracoval v kancelárii Participatívneho rozpočtu Bratislava – Nové Mesto. Jeho koníčkom je kompozícia elektronickej hudby.

Priaznivci:

  • Pavol Petrík, preklady
  • František Kozoň
  • Pavol Štefanovič
  • Monika Cvečková
  • Andrej Cvečko
  • Lukáš Jankovič